Algemene richtlijnen en verkoopsvoorwaarden

PRIJZEN

Alle opgegeven prijzen zijn geheel vrijblijvend en kunnen eenzijdig en om bepaalde redenen gewijzigd worden. Alhoewel wij dit steeds zoveel mogelijk trachten te vermijden.
Alle prijzen
zijn B.T.W. 6% (levende planten) 21 % (materialen) inclusief, afgehaald onze kwekerijen.

VERZENDINGEN

Wij kunnen voor levering instaan met onze eigen vrachtwagens; dit gebeurt in zonale groeperingen om de ver-
voerskosten voor de klant te beperken. De vervoerskosten zijn gebaseerd op de af te leggen afstand tot het
l
everingsadres en het aankoopbedrag van de bestelling. De tabel "Vervoerskosten" en de "Index van Gemeenten"
vindt u op pag. 104-106. Deze tabel is slechts een leidraad en kan varren naargelang de dag- reisroute.

KLACHTEN

Zie Algemene verkoopsvoorwaarden.

WAARBORGEN

· SOORTECHTHEID: Deze wordt door de verkoper gewaarborgd. Eventuele schadeloosstelling van verkeerd gele-
verde soorten kan echter nooit meer bedragen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag der geleverde planten .

· GROEIHERNEMING: Niettegenstaande de planten steeds in de beste voorwaarden afgeleverd worden, is het
m
ogelijk dat sommige planten niet hernemen. De oorzaak hiervan is niet steeds gekend, maar kan o.a. een van de
volgende zijn: slechte verzorging bij aankomst of bij beplanting, verkeerde bemesting (verbranding), slechte bodem,
hevige droogte, strenge vorst op abnormale tijdstippen, het optreden van insectenplagen, ziekten enz. Omdat dit
factoren z
ijn waarop wij geen enkele controle noch invloed kunnen uitoefenen, kunnen wij de hergroei van de gele-
verde planten nooit waarborgen. Planten dewelke na het planten niet hernemen, ofwel hernemen en na enige tijd
to
ch nog afsterven, worden door ons NOOIT vervangen, noch wordt enige extra korting toegestaan op de prijs van
planten die in vervanging van afgestorven exemplaren verkocht worden.

NIET-AFHALING

Gelieve bij niet-tijdige afhaling, ons dezelfde dag nog te verwittigen voor 17 uur. Bij niet-afhaling binnen de week
na de gevraagde afhalingsdatum geldt de hiernavolgende formule. Bij niet-afhaling van de bestelde goederen,
behoudt onze firma het eigendomsrecht, en zal er ter compensatie van de geleverde werkzaamheden een kost in
rekening gebracht worden gelijk aan 20% van de waarde van de goederen, met een minimum van 25.00 euro.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, worden alle verkopen contant gedaan. Onze facturen zijn betaalbaar
t
e Putte; het aanvaarden van overschrijvingen, cheques of wissels doet daarvan geen afbreuk. Op elke niet be-
taalde schuld is een verwijlintrest verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten bedrage van 1 %
per maand en zulks va
naf de vervaldag. Bij gebreke van betaling binnen de 15 dagen na een aangetekende inge-
brekestelling
wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitair vastgestelde vergoeding van 10% (met
e
en minimum van 50,00 EURO) ten titel van conventineel strafbeding, onverminderd de toepassing der intresten.
Onze verzendigen geschieden op kosten en risico van de klant; de verpakkingskosten zijn ten zijnen laste. Om
aangenomen te worden moeten eventuele klachten worden gedaan binnen de 5 dagen na ontvangst der goede-
r
en. Wij behouden ons het recht voor tijdens het seizoen onze prijzen eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande
m
ededeling. Stilzwijgende afstand van deze voorwaarden kan niet worden vermoed. Voor eventuele betwistingen
zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

BIJZONDERE LEVERINGSVOORWAARDEN

· Bij levering aan huis mag onze vracht- of bestelwagen NOOIT de verharde weg verlaten; de oprit of toegangs-
weg naar de door de klant aangegeven losplaats, moet zonder risico én op een normale wijze bereikbaar zijn.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor het aanrichten van schade aan private opritten,
wanneer de klant de toelating gegeven heeft aan de chauffeur om deze te berijden.

· De planten en materialen worden door de vrachtrijder NOOIT verder dan binnen een straal van 10 meter
vanaf
de vracht- of bestelwagen afgezet; zeer zware lasten worden zelfs niet verder gelost dan de laadl
losd
eur van de vrachtwagen!

· Beplantingswerken worden door ons NIET uitgevoerd!

· Geleverde goederen worden nooit teruggenomen of omgeruild.

· Niet alle vermelde planten (en maten) zijn steeds beschikbaar. Sommige zijn soms zeer schaars en vrij vlug
uitverkocht
. Gelieve dan ook deze catalogus te gebruiken als assortiments- en prijslijst. Behalve tegenstrijdig
beric
ht, zullen de ontbrekende variëteiten vervangen worden door de meest gelijkende.

· Gebruik steeds en alleen de VOLLEDIGE LATIJNSE benaming zoals vermeld in de catalogus; duidt ook de
vorm e
n/of de maat aan. Kortingen omwille van grotere hoeveelheden, zoals vermeld in de catalogus, worden
door ons AUTOMATISCH aangepast.

· Indien u het juiste tijdstip van levering wenst te kennen, neemt u best persoonlijk contact met ons op (telefonisch
of per fax)

 

 Alle prijzen zijn opgegeven in euro inclusief BTW,

Alle aankopen dienen bij afhaling op ons bureel betaald te worden, in contanten of met BancontacUMister Cash.
Bij levering aan huis dient steeds direct aan de chauffeur betaald te worden in contanten.

Bestellingen dienen MINIMUM 3 WERKDAGEN op voorhand te gebeuren, dit om ons werk te kunnen organiseren
en uw bestelling zo volledig mogelijk te maken.
Telefonische bestellingen kunnen genoteerd worden tot 18 uur (1 okt. - 30 apr.). Geschreven bestellingen duidelijk
leesbaar a.u.b.
Betaling per overschrijving: Gelieve op al uw overschrijvingsformulieren steeds faktuumummer en debiteumummer te vermelden.website by jolux-webdesign